X
تبلیغات
زولا
تشخیص اصل بودن گوشی از طریق اینترنت
امروزه در کشور ما اکثر گوشی های موجود دربازار ریجستر نشدهو قاچاقی به کشور وارد می شوند که این موضوعباعث نوسانات قیمت یک مدل گوشی شده کهعلت آن چیزی به جز غیر اصل بودنآن و به اصطلاح چنج بودن آن است که متاسفانهفروشندگان گوشی های تقلبیو یا چنج خود را به عنوان گوشی اصل به مشتری معرفی میکنند. برایشناسایی گوشی های اصلی و چنج راه های متفاوتی است که از جمله ان هادادن کد #06#* است که سریال گوشی شما (IMEI) رامشخص نموده و شما می توانید آن رابا سریال روی کارتن و باطریهمخوانی داشته باشد و در غیر این صورت گوشی شما قاچاقبوده و چنج شدهاست. اما در این ترفند قصد داریم روشی را به شمامعرفی کنیم که برایاولین بار از طریق سایت ترفندستان بر روی اینترنت قرار میگیرد. شما میتوانید بهسادگی و از طریق اینترنت به اصل یا غیر اصل بودن گوشی خود پی ببرید ، بدون نیاز بهیافتن کد فوق بر روی کارتن یا باطری گوشی یا سایر راهها !

بدینمنظور:
ابتدا بر روی گوشی خود (با هر مدلی) کافی است کد #06#* را وارد نمایید. کد IMEI گوشی خود را مشاهده خواهید کرد.حال به سایت اینترنتی[URL="https://www.numberingplans.com/?page=analysis&sub=imeinr"]https://www.numberingplans.com/?page=analysis&sub=imeinr[/URL] بروید.سپس کد IMEI خود را که یک کد 15 رقمی است را در صفحهمربوط به طور دقیق و بدون خطا وارد نمایید و روی دکمه analyse کلیک کنید.اکنونسایت مشخصاتی به شما میدهد که باید به طور کامل به مشخصات گوشی شما صدق کند. از نظرمدل ، کارخانه ، کشور سازنده و...به عنوان مثال اگر گوشی شما مدلنوکیا 3230باشد ،میابیست بعد از وارد نمودنسریال (IMEI) گوشی ، مشخصات همان گوشینوکیا 3230خود رادریافت کنید ، این موضوع بدین معنی است که گوشی شما اصل بوده و هیچ گونهمشکلیندارد. اما اگر مشخصات داده شده مربوط بهگوشی شما نباشد گوشی شماقاچاق یا چنج یا... می باشد . به عنوان مثال اگر کدیک گوشی K750i را چک کنید واین سایت مشخصات یکگوشی W750 را به شما نشان دهد ، گوشی شما غیراصل یا چنجاست!
سایت فوقبه غیر از چک کردن IMEI موارد دیگریرا نیز آنالیز میکند:
» Phone number analysis
» IMSI number analysis
» IMEI number analysis
» SIM number analysis
» ISPC number analysis